Agnieszka Wernik

adwokat

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Reprezentuję w postępowaniach karnych osoby zniesławione i znieważone. Specjalizuję się również w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym dobrego imienia. Pomagam osobom poszkodowanym uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w postępowaniach cywilnych związanych ze szkodą na osobie m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Pozew o zniesławienie – wzór

Agnieszka Wernik28 kwietnia 2020Komentarze (0)

pozew o zniesławienie - wzórWielu osobom wydaje się, że praca adwokata polega na wypełnianiu wzorków. Bo przecież taki adwokat powinien mieć wzór na wszystko. Pozew rozwodowy? Proszę bardzo, wyciągam formularz i zmieniam tylko imiona, nazwiska, dane i gotowe! Wysyłam pozew do sądu, a sama siadam w wygodnym fotelu i popijam kawę.

Niestety, wcale to tak nie wygląda 🙂 Każda sprawa jest inna, każda wymaga indywidualnego podejścia, w każdej zachodzą różne okoliczności, których nie można pominąć, jeśli chce się przygotować pozew rzetelnie. Tak samo jest z pozwem o zniesławienie, czy mówiąc inaczej pozwem o ochronę dóbr osobistych.

Kiedy więc spotykałam się z pytaniami – czy ma Pani wzorek takiego pozwu, otwierałam szeroko oczy i pytałam, ale jak to?

Ostatnio jednak przejrzałam Internet pod kątem takich właśnie wzorów. Zdziwiłam się, bo faktycznie, wzorów pozwu o zniesławienie jak na lekarstwo! A mówią, że w Internecie jest wszystko:)

Pozew o zniesławienie – wzór

Przygotowałam więc wzór pozwu o zniesławienie, który od dziś znajdziecie na stronie w formie bezpłatnego ebooka. Oprócz wzoru pozwu znajdziecie tam również krótkie omówienie poszczególnych elementów pozwu, w tym kwestii właściwości, przedawnienia, wysokości żądanego zadośćuczynienia i wiele innych.

Zapraszam więc do pobierania ebooka TUTAJ, albo klikając w jego okładkę po lewej stronie.

I nie chodzi w tym o to, by taki wzór wydrukować, zmienić dane i złożyć w sądzie. Nie, nie… Możesz posiłkować się wzorem przy formułowaniu własnego pozwu w Twojej konkretnej sprawie. Może z jakiegoś powodu postanowiłeś działać na własną rękę bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika? A może Cię po prostu na niego nie stać.

Tak, czy inaczej, zapraszam!

 

*****

Pozew o zniesławienie

Właściwość sądu w sprawach o ochronę dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 661 918 230e-mail: agnieszka.wernik@adwokatura.pl

Koronawirus to słowo odmieniane dzisiaj przez wszystkie przypadki. Media codziennie informują o nowych osobach zakażonych.  Sytuacja jest dynamiczna, a wiele osób podlega przymusowej hospitalizacji czy obowiązkowej kwarantannie w przypadku zakażenia, podejrzenia zakażenia, czy narażenia na zakażenie.

Specustawa a przymusowa hospitalizacja i kwarantanna:

Zgodnie z tzw. specustawą koronawirusową “w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji.

Natomiast “osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności.”

Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny, mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Koronawirus a pozbawienie wolności w formie przymusowej hospitalizacji czy kwarantanny

koronawirus

Mało kto zastanawia się jednak nad tym, że zarówno przymusowa hospitalizacja, jak i kwarantanna, to formy pozbawienia człowieka wolności. Obie mogą być bowiem stosowane mimo braku zgody jednostki. Podobnie, obie te formy wiążą się z naruszeniem podstawowego dobra osobistego jednostki, jakim jest jej wolność. 

Kwarantanna w przypadku koronawirusa to nic innego jak swoisty areszt domowy. Przymusowa hospitalizacja to z kolei izolowanie jednostki w miejscu odosobnienia.

Nie twierdzę, że wprowadzone rozwiązania w związku z pandemią koronawirusa są niewłaściwe. Pytanie raczej sprowadza się do tego, czy rozwiązania te są przemyślane i zgodne m.in. z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Mam tu na myśli w szczególności możliwość odwołania od decyzji o przymusowej hospitalizacji czy kwarantannie do sądu. A może rozwiązania te wprowadzono nazbyt pospiesznie?

Odwołanie do sądu?

Warto by bowiem było, gdyby osoba zmuszona poddać się decyzjom w zakresie hospitalizacji czy kwarantanny, miała zapewnione pewne gwarancje. Gwarancje te winny umożliwiać jej kontrolę wszelkich zastosowanych form pozbawienia wolności przez bezstronny i niezawisły sąd.

Każdy pozbawiony wolności, czy to w wyniku zastosowania tymczasowego aresztowania, czy właśnie przymusowej hospitalizacji czy kwarantanny winien móc odwołać się do sądu. Rolą sądu zaś jest kontrola celowości, legalności i prawidłowości pozbawienia jednostki wolności. A co za tym idzie, zarządzenia zwolnienia w przypadku, gdy pozbawienie wolności nie było zgodne z prawem. Ponadto kontrola sądu w zakresie decyzji o pozbawieniu wolności (bez względu na formę  pozbawienia wolności) winna być kontrolą bezzwłoczną.

Tymczasem o przymusowej hospitalizacji czy kwarantannie decyduje powiatowy inspektor sanitarny. Oczywiście od jego decyzji można się odwołać do organu wyższego stopnia, a następnie do sądu administracyjnego.

Pytanie tylko, czy sąd administracyjny jest uprawniony do badania prawidłowości pozbawienia wolności. Moim zdaniem nie. Nadto, czy kontrola ta jest bezzwłoczna? To pytanie raczej retoryczne. Oczywiście, nie jest. Co więc w sytuacji gdy decyzję o przymusowej hospitalizacji/kwarantannie wydał niewłaściwy organ? Albo kwarantanna jest bezzasadnie przedłużana? Może objęty kwarantanną w ogóle nie miał styczności z osobą chorą?

Koronawirus a zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Za chwilę może się więc okazać, że dobra osobiste (wolność, prywatność) szeregu osób w związku z pozbawieniem wolności w wyniku przymusowej hospitalizacji czy kwarantanny, zostały naruszone. Tym samym będą uprawnione do wystąpienia z powództwem o zadośćuczynienie czy odszkodowanie za naruszenie tychże dóbr.

O tym jak rozkłada się ciężar dowodu w sprawach o ochronę dóbr osobistych pisałam tutaj. Oprócz roszczeń majątkowych osoba poszkodowana uprawniona jest do  wystąpienia z roszczeniami niemajątkowymi, w tym o zaniechanie dalszych naruszeń, a więc np. przedłużania kwarantanny.

*****

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, zapraszam do zapoznania się z poniższymi pozycjami:

Właściwość sądu w sprawach o ochronę dóbr osobistych

Im większa krzywda, tym większe zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie za ujawnienie informacji intymnych

Pozew o zniesławienie

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 661 918 230e-mail: agnieszka.wernik@adwokatura.pl

Znaczna część spraw jakie prowadzę, dotyczy naruszenia dóbr osobistych w Internecie. Sprawy te związane są z publikowaniem określonych treści, które godzą w dobra osobiste w postaci dobrego imienia, godności osobistej. Część z nich dotyczy też nieuprawnionego wykorzystania wizerunku określonych osób. Są to też sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych w reportażu, programie telewizyjnym, audycji radiowej, w serwisie youtube itp. W związku ze specyfiką tego typu postępowań, często dostaję pytania od Klientów, sprowadzające się do tego, czy zrzut ekranu może być dowodem w sądzie?

Czy zrzut ekranu może być dowodem w sądzie?zrzut ekranu

Czy sąd nie zakwestionuje takiego dowodu? Może należy pójść do notariusza aby sporządzić notarialny protokół otwarcia strony internetowej? A wydruk strony wystarczy?

Oczywiście, można iść do notariusza. Tego typu dowody mogą być bowiem z łatwością modyfikowane. Jeśli nie chcemy narażać się więc na sytuację, gdy druga strona podważy, że nasz wydruk jest (czy był) zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sporządźmy protokół notarialny.

Warto jednak pamiętać, że art 308 k.p.c. pozwala na nadanie mocy dowodowej wydrukom zrzutów ekranowych. Tak też wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie za sygn. I ACa 2111/15:

Wydruki komputerowe mogą stanowić dowód w postępowaniu cywilnym, stanowią bowiem “inny środek dowodowy”, o którym mowa w art. 308 k.p.c. i art. 309 k.p.c. Jakkolwiek nie można przyjąć, że oświadczenie zawarte w wydruku komputerowym jest zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, to należy przyjąć, że przedmiotowy środek dowodowy świadczy o istnieniu zapisu komputerowego określonej treści w chwili dokonywania wydruku. Okoliczność, że tego typu dowody mogą być z łatwością modyfikowane, nie pozbawia ich mocy dowodowej. W realiach rozpoznawanej sprawy nie było podstaw do zakwestionowania mocy dowodowej zrzutów ekranowych.

Podsumowując, moc dowodową takich wydruków ocenia zawsze Sąd i o ile treść wydrukowanych zrzutów nie budzi wątpliwości składu orzekającego, zostaną one potraktowane jak dowód w sprawie.

Mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości w tym zakresie.

******

Korzystając z okazji, dwa słowa w kwestiach organizacyjnych.

Moi Drodzy, w tym trudnym dla wszystkich okresie kwarantanny, Kancelaria jest czynna, przy czym preferuję kontakt mailowy i telefoniczny. Spotkania face to face są zawieszone w tym tygodniu i zapewne w przyszłym. W rozmowach telefonicznych może nam wprawdzie przeszkadzać rozhisteryzowana trzylatka, która przeżywa dramat życiowy, bowiem soczek został nalany do złego kubeczka, ale damy radę.

Wszyscy damy radę, prawda?

Życzę Wam dużo zdrowia.

******

Pozew o zniesławienie

Zadośćuczynienie za. naruszenie dóbr osobistych

Przeprosiny czy kpiny?

Prywatny akt oskarżenia

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 661 918 230e-mail: agnieszka.wernik@adwokatura.pl

Pani Mecenas, poświęciłam całe życie dla tego łotra, niewdzięcznika. Troje dzieci wychowałam, zrezygnowałam z kariery zawodowej. A on co? Od trzech lat mnie zdradzał. I to z kim? Ta Jolka, mówię Pani, tak się koło niego kręciła, włosy poprawiała, usta malowała. Celowo go uwodziła! Chciałabym ją pozwać o zadośćuczynienie za zdradę. To jest o naruszenie moich dóbr osobistych, godności, dobrego imienia, więzi rodzinnych. Zmarnowała mi przecież całe życie. Najlepiej o 100, nie, 200 tys złotych! A jego też pozwijmy o drugie tyle!

Tego typu konsultacji przeprowadziłam ostatnio kilkanaście.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że zdrada partnera jest przeżyciem traumatycznym, które rodzi zrozumiałe poczucie krzywdy.

Zadośćuczynienie za zdradę małżeńskązadośćuczynienie za zdradę

Pytanie tylko czy za zdradę małżeńską można żądać zadośćuczynienia?

Niewątpliwie zachowanie i ochrona więzi rodzinnych, prawo do życia w rodzinie, stanowi dobro osobiste każdego człowieka. Bezprawne naruszenie tych dóbr, rodzące poczucie krzywdy uprawnia poszkodowanego do żądania zadośćuczynienia. Z drugiej jednak strony mamy Konstytucję, gwarantującą wolność osobistą i prawo do prywatności obejmujące m.in. prawo do decydowania o swoim życiu rodzinnym i osobistym.

Jaki z tego wniosek?

Taki sam jak płynący z wyroku Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2018 r. Otóż w przypadku zdrady małżeńskiej, do ochrony więzi prawnorodzinnych między małżonkami nie mają zastosowania przepisy o ochronie dóbr osobistych. 

Odpowiadając więc na powyższe pytanie należy wskazać, że zdrada, czy też narodziny pozamałżeńskiego dziecka nie mogą być podstawą dochodzenia zadośćuczynienia od zdradzającego małżonka czy jego partnera/partnerki na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych.

Dlaczego?

Powodów jest kilka, ale najistotniejszy jest taki, że byłaby to nieuprawniona ingerencja sądu cywilnego w konstytucyjnie gwarantowaną wolność człowieka w zakresie jego życia osobistego.

Roszczenia w związku ze zdradą

Zaraz zapytacie, ale jak to, to nic nie da się zrobić?

Oczywiście się da, jednak zachowanie zdradzającego małżonka należy rozpatrywać na gruncie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zdrada może odnieść skutki np. w postaci separacji, rozwodu, poniesienia wyłącznej winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Sankcją finansową zaś w przypadku zawinienia rozkładu pożycia są surowsze warunki wykonywania obowiązków alimentacyjnych pomiędzy małżonkami.

Kiedy naruszenie więzi rodzinnych daje możliwość żądania zadośćuczynienia?

Skoro zdrada nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego w postaci więzi rodzinnych, to w jakich sytuacjach można mówić o jego naruszeniu, dającym podstawę żądania zadośćuczynienia?

Do uznania więzi rodzinnych jako dobra prawnie chronionego dochodzi m.in. w sytuacjach utraty tych więzi wskutek śmierci  osoby najbliższej, która to śmierć jest następstwem działania osób trzecich. Mowa tu w szczególności o wszelkiego rodzaju wypadkach, przy czym najczęstszą sytuacją są wypadki komunikacyjne.

Mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości w zakresie poruszanego tematu zostały rozwiane. Po prostu nie zawsze się da, nie zawsze można.

*****

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, zapraszam do lektury poniższych pozycji:

Pozew o zniesławienie

Naruszenie tajemnicy korespondencji

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 661 918 230e-mail: agnieszka.wernik@adwokatura.pl

Moi Drodzy.

Dziś trochę z innej beczki. Sprawa, można powiedzieć, życia i śmierci…

Córeczka koleżanki z niebieskiego samorządu zmaga się ze śmiertelną chorobą. Jest to SMA typu pierwszego. Koszt leczenia tej zaledwie 7 – miesięcznej dziewczynki jest ogromny, ponad 9 milionów złotych!

Organizowane są zbiórki, licytacje, rodzice stają na głowie by zebrać potrzebną kwotę…

Chciałabym pomóc i z tej przyczyny wystawiłam na licytację poradę prawną z zakresu szeroko pojętej ochrony dóbr osobistych. Cena wywoławcza to 100 zł, czyli dużo mniej niż zwykle.

Jeśli chcesz połączyć przyjemne z pożytecznym i zasilić konto małej Mii, zapraszam do wzięcia udziału w licytacji.

Link o tutaj:

Serdecznie zapraszam! Na poradę ( i zestaw obowiązkowy w postaci kawy i ciastka również) 🙂

O chorobie małej Mii przeczytasz o tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 661 918 230e-mail: agnieszka.wernik@adwokatura.pl